วิสัยทัศน์แลพันธกิจ

วิสัยทัศน์

1. มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์อย่างมีเหตุผล ปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบ 
2. มีคุณธรรมและมีความสุข

พันธกิจ

1. สร้างผู้นำทางวิชาการด้านการวิจัย วัดผล จิตวิทยาประยุกต์และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีคุณลักษณะของการใฝ่รู้คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีคุณธรรมและมีความสุข
2. ผลิตงานวิจัยและสร้างสรรค์องค์ความรู้สู่สังคมอย่างสร้างสรรค์ 
3. พัฒนาหลักสูตรให้มีความเป็นสากลสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและสามารถประยุกต์สู่สถานการณ์จริงได้

เป้าหมาย
        มุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่เป็นแหล่งวิทยาการที่สมบูรณ์ในด้านการวิจัย การวัดผลและจิตวิทยาที่สามารถประยุกต์ใช้ในด้านการศึกษาและด้านสังคมศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยการปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัยและการบริการทางวิชาการแก่สังคม
ความพร้อม

        มีห้องเรียนที่มีบรรยากาศเอื้ออำนวยต่อการเรียน ห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพียงพอที่จะทำให้การเรียนการสอนและการศึกษาวิจัยที่มีประสิทธิภาพ