ขอเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมโครงการ “ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 25...

ขอเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตเข้าร่วมโครงการ “ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 “ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ในวันที่ 24 เมษายน 2566เวลา 08.30 น. ทำบุญถวายสังฆทาน ณ วัดโกมุทรัตนาราม อ่างศิลา ชลบุรีเวลา 13.00 น. รดน้ำขอพรคณาจารย์อาวุโส ณ ห้องภาคว...

ประกาศวันที่ : 7 เมษายน พ.ศ. 2566, โดย : มินทิรา

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ACT: กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพสมองและจิตใจ" โดย รองศาส...

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"ACT: กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพสมองและจิตใจ"โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ แหนจอน และคณะผู้มีประสบการณ์ในการใช้ ACT ทั้งเชิงคลินิกและการวิจัยมากกว่า 10 ปีท่านจะได้ฝึกปฏิบัติการใช้กลยุทธ์ของ ACT จากทีมวิทยากร อย่างใกล้ชิด ซึ่งท่...

ประกาศวันที่ : 28 มีนาคม พ.ศ. 2566, โดย : มินทิรา

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "Electroencephalography (EEG) A...

ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศ วันที่ 26 กันยายน 2565ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง"Electroencephalography (EEG) And Functional Magnetic Resonance Imaging (FMRI) Research On Mental Imagery And Working Memory"ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมการสัมมนา...

ประกาศวันที่ : 26 กันยายน พ.ศ. 2565, โดย : พรรณิภา เจริญยิ่ง

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิจัย...

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิจัย ประเมินและสถิติการศึกษาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://link.buu.ac.th/rapnews05

ประกาศวันที่ : 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567, โดย : มินทิรา

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 1/2567 ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาจิ...

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 1/2567 ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาจิตวิทยาการปรึกษา ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://link.buu.ac.th/rapnews04

ประกาศวันที่ : 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567, โดย : มินทิรา

รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 เปิดรับสมัครถ...

รับสมัครเพื่อศึกษาต่อประกาศ วันที่ 21 มีนาคม 2566 รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 เปิดรับสมัครถึงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2566 รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 เปิดรับสมัครถึงวันที่ 18...

ประกาศวันที่ : 30 มีนาคม พ.ศ. 2566, โดย : มินทิรา

วารสารวิจัยทางจิตวิทยา การศึกษาและสังคมศาสตร์ (Journal of Psychological Educatio...

วารสารวิจัยทางจิตวิทยา การศึกษาและสังคมศาสตร์ (Journal of Psychological Educational and Social Sciences Research)ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (2023) : วารสารวิจัยทางจิตวิทยา การศึกษาและสังคมศาสตร์วารสารวิจัยทางจิตวิทยา การศึกษาและสังคมศาสตร์ISSN xxxx-xxxx (Onl...

ประกาศวันที่ : 24 ตุลาคม พ.ศ. 2566, โดย : มินทิรา

ตารางการขอใช้ห้องภายในภาควิชาฯ

ตารางการขอใช้ห้องภายในภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาแบบฟอร์มขอใช้ห้องภายในภาควิชาฯ >>> Click

ประกาศวันที่ : 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566, โดย : มินทิรา

กิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะศึก...

วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 - 13.00 น. ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับคณะ...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลดาว วง...

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลดาว วงศ์ธีระธรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิจัยและจ...

รางวัลคุรุบูรพาและรางวัลศิษย์เ...

ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดี กับคณาจารย์และนิสิตของภาควิชาฯ ทุกท่าน ที...