ชื่อ รศ.ดร.จุฑามาศ แหนจอน
ตำแหน่ง รองศาสตรจารย์​​
โทร -
อีเมล drhaenjohn@gmail.com
ชื่อ ผศ.ดร.วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์​​​​
โทร -
อีเมล warakorn13@hotmail.com
ชื่อ อาจารย์ ดร.จตุพร นามเย็น
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร -
อีเมล jatuporn.na@buu.ac.th
ชื่อ นพ.ภาคภูมิ บำรุงราชภักดี
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร -
อีเมล pakpume@buu.ac.th
ชื่อ รศ.ดร.เพ็ญนภา กุลนภาดล
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์​​
โทร -
อีเมล pennapha@buu.ac.th
ชื่อ ผศ.ดร.ดลดาว ปูรณานนท์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์​​
โทร -
อีเมล doldao.p@gmail.com
ชื่อ อ.ดร.ประชา อินัง
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร -
อีเมล pracha@buu.ac.th
ชื่อ อ.ดร.ภุมเรศ ภูผา
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร -
อีเมล phummaret.ph@buu.ac.th
ชื่อ ผศ.ดร.สมพงษ์ ปั้นหุ่น
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์​​
โทร -
อีเมล Sompong11@gmail.com
ชื่อ ผศ.ดร.สุรีพร อนุศาสนนันท์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์​​
โทร -
อีเมล sirimal@buu.ac.th
ชื่อ อ.ดร.เสกสรรค์ ทองคำบรรจง
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร -
อีเมล phoenix_sake@gmail.com
ชื่อ อ.ดร.สรพงษ์ เจริญกฤตยาวุฒิ
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร -
อีเมล sorrapong_c@hotmail.com
ชื่อ ดร.ญาณิกา ลุนราศรี
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร -
อีเมล n.namwa@gmail.com
ชื่อ อ.ดร.ทรงวุฒิ อยู่เอี่ยม
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร -
อีเมล songwuty2013@gmail.com
ชื่อ อ.เกศรา น้อยมานพ
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร -
อีเมล kunketsara@gmail.com
ชื่อ รศ.ดร.จุฑามาศ แหนจอน
ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชา​​
โทร -
อีเมล -
ชื่อ ผศ.ดร.วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์​​​​​​
โทร -
อีเมล -
ชื่อ ดร.จตุพร นามเย็น
ตำแหน่ง อาจารย์​​​​
โทร -
อีเมล -
ชื่อ รศ.ดร.เพ็ญนภา กุลนภาดล
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์​​​​
โทร -
อีเมล -
ชื่อ ดร.ประชา อินัง
ตำแหน่ง อาจารย์​​​​
โทร -
อีเมล -
ชื่อ ผศ.ดร.ดลดาว ปูรณานนท์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์​​​​
โทร -
อีเมล -
ชื่อ ผศ.ดร.สมพงษ์ ปั้นหุ่น
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์​​​​
โทร -
อีเมล -
ชื่อ ผศ.ดร.สุรีพร อนุศาสนนันท์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์​​​​
โทร -
อีเมล -
ชื่อ ดร.เสกสรรค์ ทองคำบรรจง
ตำแหน่ง อาจารย์​​​​
โทร -
อีเมล -
ชื่อ ดร.สรพงษ์ เจริญกฤตยาวุฒิ
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร -
อีเมล -
ชื่อ ดร.ญาณิกา ลุนราศรี
ตำแหน่ง อาจารย์​​​​
โทร -
อีเมล -
ชื่อ ดร.ทรงวุฒิ อยู่เอี่ยม
ตำแหน่ง อาจารย์​​​​
โทร -
อีเมล -
ชื่อ อาจารย์เกศรา น้อยมานพ
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร -
อีเมล -
ชื่อ ผศ.ดร.ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์​​
โทร -
อีเมล -
ชื่อ นพ.ภาคภูมิ บำรุงราชภักดี
ตำแหน่ง อาจารย์​​​​
โทร -
อีเมล -
ชื่อ อ.ดร.ภุมเรศ ภูผา
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร -
อีเมล phummaret.ph@buu.ac.th