ชื่อ ผศ.ดร.จุฑามาศ แหนจอน
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตรจารย์​​
โทร 0952594615
อีเมล drhaenjohn@gmail.com
ชื่อ ผศ.ดร.วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจราย์​​
โทร 0898113398
อีเมล warakorn13@hotmail.com
ชื่อ อ.ดร.ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร 0931343445
อีเมล ssasinan@gmail.com
ชื่อ ผศ.ดร.เพ็ญนภา กุลนภาดล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตรจารย์​​
โทร 0814290496
อีเมล pennapha@buu.ac.th
ชื่อ อ.ดร.ประชา อินัง
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร 0890470084
อีเมล pracha@buu.ac.th
ชื่อ อ.ดร.ดลดาว ปูรณานนท์
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร 0898147008
อีเมล doldao.p@gmail.com
ชื่อ อ.ดร.ชมพูนุช ศรีจันทร์นิล
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร 0846389906
อีเมล chomphunut.sri@gmail.com
ชื่อ อ.ทรงวุฒิ อยู่เอี่ยม
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร 0954684627
อีเมล songwuty2013@gmail.com
ชื่อ อ.เกศรา น้อยมานพ
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร 0927896429
อีเมล kunketsara@gmail.com
ชื่อ ผศ. ดร. สุรีพร อนุศาสนนันท์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์​​
โทร 087484722
อีเมล sirimal@buu.ac.th
ชื่อ ผศ.นาวาตรี ดร.พงศ์เทพ จิระโร
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์​​
โทร 0813184605
อีเมล pongthep@buu.ac.th
ชื่อ อ.ดร.เสกสรร ทองคำบรรจง
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร 0814030490
อีเมล phoenix_sake@gmail.com
ชื่อ อ.ดร.สมพงษ์ ปั้นหุ่น
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร 0843621103
อีเมล Sompong11@gmail.com
ชื่อ อ.ดร.ณัฐกฤตา งามมีฤทธิ์
ตำแหน่ง อาจารย์​​
โทร 0845641885
อีเมล natkritan@gmail.com