รศ.ดร.จุฑามาศ แหนจอน
หัวหน้าภาควิชา
ผศ.ดร.สมพงษ์ ปั้นหุ่น
ประธานสาขาวิชาวิจัย ประเมิน และสถิติการศึกษา
รศ.ดร.เพ็ญนภา กุลนภาดล
ประธานสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
รศ.ดร.จุฑามาศ แหนจอน
ประธานสาขาวิชาสมอง จิตใจและการเรียนรู้
ดร.ประชา อินัง
ประธานสาชาวิชาการประถมศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว
ดร.เสกสรรค์ ทองคำบรรจง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิจัย ประเมิน และสถิติการศึกษา
ผศ.ดร.ดลดาว ปูรณานนท์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
ผศ.ดร.วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสมอง จิตใจและการเรียนรู้
อ.เกศรา น้อยมานพ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประถมศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว
ผศ.ดร.สุรีพร อนุศาสนนันท์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิจัย ประเมิน และสถิติการศึกษา
ดร.ชมพูนุช ศรีจันทร์นิล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
ผศ.ดร.ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสมอง จิตใจและการเรียนรู้
ดร.ทรงวุฒิ อยู่เอี่ยม
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประถมศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว
ดร.ณัฐกฤตา งามมีฤทธิ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิจัย ประเมิน และสถิติการศึกษา
ดร.สรพงษ์ เจริญกฤตยาวุฒิ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิจัย ประเมิน และสถิติการศึกษา
ดร.จตุพร นามเย็น
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสมอง จิตใจและการเรียนรู้
นางสาวจิรณัฐ พุ่มเหรียญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ​​
นางสาวพรรณิภา เจริญยิ่ง
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ​​