หลักสูตรปริญญาโท

  1. สมอง จิตใจ และการเรียนรู้
  2. จิตวิทยาการปรึกษา ดาวน์โหลด
  3. วิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา ดาวน์โหลด

หลักสูตรปริญญาเอก

  1. วิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา ดาวน์โหลด
  2. จิตวิทยาการปรึกษา ดาวน์โหลด