หลักสูตรปริญญาตรี

  1. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาวิชาการประถมศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด

หลักสูตรปริญญาโท

  1. Master of Science Program in Brain, Mind and Learning (Revised Program in 2019) ดาวน์โหลด
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมอง จิตใจและการเรียนรู้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
  3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย ประเมิน และสถิติการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
  4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด

หลักสูตรปริญญาเอก

  1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสมอง จิตใจและการเรียนรู้ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
  2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย ประเมิน และสถิติการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
  3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด