ต้อนรับ Dr. Elisabeth Christia...

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ แหนจอน หัวหน้าภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ พ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ACT...

วันที่ 18-19 พฤษภคม พ.ศ. 2566 ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง “ACT: กลยุทธ์การพัฒนาศักยภา...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะศึก...

เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. ที่ผ่านมา ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาล...

โครงการอาจารย์และนิสิตบัณฑิตศึ...

โครงการอาจารย์และนิสิตบัณฑิตศึกษาภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์แลกเปลี่ยน (Outbound)วันที่ 27-30 มีนาคม พ.ศ. 2566ณ Grad...

หน่วยวิจัยและพัฒนาสมอง จิตใจแล...

หน่วยวิจัยและพัฒนาสมอง จิตใจและการเรียนรู้ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ร่วมต้อนรับบุคลากร โรงพยาบาลศรีธัญญา จ.นนทบุรีใ...

คณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึก...

คณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสมอง จิตใจและการเรียนรู้ ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ ที่งานวิจัยได้รับการจดทะเบ...

โครงการการพัฒนาศักยภาพและแลกเป...

คณาจารย์และนิสิตสาขาสมอง จิตใจและการเรียนรู้จัดโครงการ " การพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนทางวิชาการและการวิจัยของคณาจารย์และ...

ต้อนรับ คณาจารย์และนิสิต จากคณ...

วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 14:00-17:00 น.ดร.ประชา อินัง (รักษาการหัวหน้าภาควิชา) พร้อมด้วยคณาจารย์และนิสิตภาควิช...

คณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึก...

คณะศึกษาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสมอง จิตใจและการเรียนรู้ ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาปร...